Enzymes
Compounds
Fumarate
Formula C4H2O4 - Open Babel Depiction O _ O O _ O
Common names Fumarate; Fumaric acid; trans-Butenedioic acid; C00122
Mass 114.06 Da
Fumarin
Formula C17H13O5 - Open Babel Depiction O O O _ O O
Common names Coumafuryl; Fumarin; C18599
Mass 297.29 Da
Lycomarasmine
Formula C9H13N3O7 - Open Babel Depiction NH OH O OH O _ O O _ O N H NH
Common names Lycomarasmine; Lycomarasmine B; C08496
Mass 275.22 Da
2-Methylfumarate
Formula C5H4O4 - Open Babel Depiction O _ O O _ O
Common names (E)-2-Methyl-2-butenedioic acid; 2-Methylfumarate; Mesaconate; Mesaconic acid; Methylfumaric acid; C01732
Mass 128.08 Da
Dihydroxyfumarate
Formula C4H2O6 - Open Babel Depiction _ O _ O O HO O OH
Common names (e)-dihydroxyfumarate; Dihydroxyfumarate; Dihydroxyfumaric acid; C00975
Mass 146.06 Da