glutathionylspermidine synthase
Enzyme information
Common names
glutathionylspermidine synthase
glutathione:spermidine ligase (ADP-forming)
6.3.1.8
EC Number
6.3.1.8
Links
Reactions
ATP + Glutathione + Spermidine = ADP + Orthophosphate + Glutathionylspermidine