scymnol sulfotransferase
Enzyme information
Common names
scymnol sulfotransferase
2.8.2.32
EC Number
2.8.2.32
Links
Reactions
3'-Phosphoadenylylsulfate + Scymnol = Adenosine 3',5'-bisphosphate + 5beta-Scymnol sulfate