streptomycin 3''-adenylyltransferase
Enzyme information
Common names
streptomycin 3''-adenylyltransferase
streptomycin adenylate synthetase
streptomycin adenyltransferase
streptomycin adenylylase
streptomycin adenylyltransferase
streptomycin-spectinomycin adenylyltransferase
AAD (3'')
aminoglycoside 3''-adenylyltransferase
2.7.7.47
EC Number
2.7.7.47
Links
Reactions
ATP + Streptomycin = Diphosphate + 3''-Adenylylstreptomycin