thiamin kinase
Enzyme information
Common names
thiamin kinase
thiamine diphosphokinase
thiamine pyrophosphokinase
ATP:thiamin pyrophosphotransferase
thiamin pyrophosphokinase
thiamin pyrophosphotransferase
thiaminokinase
thiamin:ATP pyrophosphotransferase
TPTase
2.7.6.2
EC Number
2.7.6.2
Links
Reactions
ATP + Thiamin diphosphate = ADP + Thiamin triphosphate
ATP + Thiamine = AMP + Thiamin diphosphate