fucokinase
Enzyme information
Common names
fucokinase
fucokinase (phosphorylating)
fucose kinase
L-fucose kinase
L-fucokinase
ATP:6-deoxy-L-galactose 1-phosphotransferase
ATP:L-fucose 1-phosphotransferase
2.7.1.52
EC Number
2.7.1.52
Links
Reactions
ATP + 6-Deoxy-L-galactose = ADP + 6-Deoxy-L-galactose-1-phosphate