glutamine---scyllo-inositol transaminase
Enzyme information
Common names
glutamine---scyllo-inositol transaminase
glutamine scyllo-inosose aminotransferase
L-glutamine-keto-scyllo-inositol aminotransferase
glutamine-scyllo-inosose transaminase
L-glutamine-scyllo-inosose transaminase
2.6.1.50
EC Number
2.6.1.50
Links