tyrosine transaminase
Enzyme information
Common names
tyrosine transaminase
tyrosine aminotransferase
glutamic-hydroxyphenylpyruvic transaminase
glutamic phenylpyruvic aminotransferase
L-phenylalanine 2-oxoglutarate aminotransferase
L-tyrosine aminotransferase
phenylalanine aminotransferase
phenylalanine transaminase
phenylalanine-alpha-ketoglutarate transaminase
phenylpyruvate transaminase
phenylpyruvic acid transaminase
tyrosine-alpha-ketoglutarate aminotransferase
tyrosine-alpha-ketoglutarate transaminase
tyrosine-2-ketoglutarate aminotransferase
TyrAT
2.6.1.5
EC Number
2.6.1.5
Links
Reactions
2-Oxoglutarate + L-Phenylalanine = L-Glutamate + Phenylpyruvate
2-Oxoglutarate + L-Tyrosine = L-Glutamate + 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvate
L-Glutamate + 4-Methylthio-2-oxobutanoic acid = 2-Oxoglutarate + L-Methionine