hydroxymethylbilane synthase
Enzyme information
Common names
hydroxymethylbilane synthase
HMB-synthase
porphobilinogen deaminase
pre-uroporphyrinogen synthase
uroporphyrinogen I synthase
uroporphyrinogen I synthetase
uroporphyrinogen synthase
uroporphyrinogen synthetase
porphobilinogen ammonia-lyase (polymerizing)
(4-[2-carboxyethyl]-3-[carboxymethyl]pyrrol-2-yl)methyltransferase (hydrolysing)
2.5.1.61
EC Number
2.5.1.61
Links
Reactions
H2O + 4 Porphobilinogen = 4 NH3 + Hydroxymethylbilane