adenylate dimethylallyltransferase
Enzyme information
Common names
adenylate dimethylallyltransferase
cytokinin synthase
isopentenyltransferase
2-isopentenyl-diphosphate:AMP Delta2-isopentenyltransferase
adenylate isopentenyltransferase
2.5.1.27
EC Number
2.5.1.27
Links
Reactions
AMP + Dimethylallyl diphosphate = Diphosphate + N6-(delta2-Isopentenyl)-adenosine 5'-monophosphate