thiaminase
Enzyme information
Common names
thiaminase
thiamine pyridinylase
pyrimidine transferase
thiaminase I
thiamin hydrolase
thiamin pyridinolase
thiamine pyridinolase
thiamin pyridinylase
thiamin:base 2-methyl-4-aminopyrimidine-5-methenyltransferase
2.5.1.2
EC Number
2.5.1.2
Links
Reactions
Thiamine + Pyridine = Heteropyrithiamine + 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole