zeatin O-beta-D-xylosyltransferase
Enzyme information
Common names
zeatin O-beta-D-xylosyltransferase
uridine diphosphoxylose-zeatin xylosyltransferase
zeatin O-xylosyltransferase
2.4.2.40
EC Number
2.4.2.40
Links
Reactions
UDP-D-xylose + Zeatin = UDP + O-beta-D-Xylosylzeatin