agmatine N4-coumaroyltransferase
Enzyme information
Common names
agmatine N4-coumaroyltransferase
p-coumaroyl-CoA-agmatine N-p-coumaroyltransferase
agmatine coumaroyltransferase
4-coumaroyl-CoA:agmatine 4-N-coumaroyltransferase
2.3.1.64
EC Number
2.3.1.64
Links
Reactions
Agmatine + p-Coumaroyl-CoA = CoA + p-Coumaroylagmatine
Agmatine + Feruloyl-CoA = CoA + Feruloylagmatine