diaminobutyrate acetyltransferase
Enzyme information
Common names
diaminobutyrate acetyltransferase
L-2,4-diaminobutyrate acetyltransferase
L-2,4-diaminobutanoate acetyltransferase
EctA
diaminobutyric acid acetyltransferase
DABA acetyltransferase
2,4-diaminobutanoate acetyltransferase
DAB acetyltransferase
DABAcT
acetyl-CoA:L-2,4-diaminobutanoate 4-N-acetyltransferase
2.3.1.178
EC Number
2.3.1.178
Links
Reactions
Acetyl-CoA + L-2,4-Diaminobutanoate = CoA + N-gamma-Acetyldiaminobutyrate