tyramine N-feruloyltransferase
Enzyme information
Common names
tyramine N-feruloyltransferase
tyramine N-feruloyl-CoA transferase
feruloyltyramine synthase
feruloyl-CoA tyramine N-feruloyl-CoA transferase
tyramine feruloyltransferase
2.3.1.110
EC Number
2.3.1.110
Links
Reactions
Feruloyl-CoA + Tyramine = CoA + N-Feruloyltyramine