3-hydroxymethylcephem carbamoyltransferase
Enzyme information
Common names
3-hydroxymethylcephem carbamoyltransferase
2.1.3.7
EC Number
2.1.3.7
Links
Reactions
Carbamoyl phosphate + 3-Hydroxymethyl ceph-3-em-4-carboxylate = Orthophosphate + 3-Carbamoyloxymethylcephem
Carbamoyl phosphate + Deacetylcephalosporin C = Orthophosphate + O-Carbamoyl-deacetylcephalosporin C