3-methyl-2-oxobutanoate hydroxymethyltransferase
Enzyme information
Common names
3-methyl-2-oxobutanoate hydroxymethyltransferase
alpha-ketoisovalerate hydroxymethyltransferase
dehydropantoate hydroxymethyltransferase
ketopantoate hydroxymethyltransferase
oxopantoate hydroxymethyltransferase
5,10-methylene tetrahydrofolate:alpha-ketoisovalerate hydroxymethyltransferase
2.1.2.11
EC Number
2.1.2.11
Links
Reactions
2-Dehydropantoate = Formaldehyde + 3-Methyl-2-oxobutanoic acid
H2O + 3-Methyl-2-oxobutanoic acid + 5,10-Methylenetetrahydrofolate = Tetrahydrofolate + 2-Dehydropantoate