thioether S-methyltransferase
Enzyme information
Common names
thioether S-methyltransferase
S-adenosyl-L-methionine:thioether S-methyltransferase
thioether methyltransferase
2.1.1.96
EC Number
2.1.1.96
Links
Reactions
S-Adenosyl-L-methionine + Dimethyl sulfide = S-Adenosyl-L-homocysteine + Trimethylsulfonium
S-Adenosyl-L-methionine + Dimethyl selenide = S-Adenosyl-L-homocysteine + Trimethylselenonium