isobutyraldoxime O-methyltransferase
Enzyme information
Common names
isobutyraldoxime O-methyltransferase
aldoxime methyltransferase
S-adenosylmethionine:aldoxime O-methyltransferase
aldoxime O-methyltransferase
2.1.1.91
EC Number
2.1.1.91
Links
Reactions
S-Adenosyl-L-methionine + 2-Methylpropanal oxime = S-Adenosyl-L-homocysteine + 2-Methylpropanal O-methyloxime