deoxycytidylate C-methyltransferase
Enzyme information
Common names
deoxycytidylate C-methyltransferase
deoxycytidylate methyltransferase
dCMP methyltransferase
2.1.1.54
EC Number
2.1.1.54
Links
Reactions
5,10-Methylenetetrahydrofolate + dCMP = Dihydrofolate + Deoxy-5-methylcytidylate