indolepyruvate C-methyltransferase
Enzyme information
Common names
indolepyruvate C-methyltransferase
indolepyruvate methyltransferase
indolepyruvate 3-methyltransferase
indolepyruvic acid methyltransferase
S-adenosyl-L-methionine:indolepyruvate C-methyltransferase
2.1.1.47
EC Number
2.1.1.47
Links
Reactions
S-Adenosyl-L-methionine + Indolepyruvate = S-Adenosyl-L-homocysteine + (S)-beta-Methylindolepyruvate
S-Adenosyl-L-methionine + Indolepyruvate = S-Adenosyl-L-homocysteine + 3-Methylindolepyruvate