phenylethanolamine N-methyltransferase
Enzyme information
Common names
phenylethanolamine N-methyltransferase
noradrenaline N-methyltransferase
noradrenalin N-methyltransferase
norepinephrine methyltransferase
norepinephrine N-methyltransferase
phenethanolamine methyltransferase
phenethanolamine N-methyltransferase
2.1.1.28
EC Number
2.1.1.28
Links
Reactions
S-Adenosyl-L-methionine + L-Noradrenaline = S-Adenosyl-L-homocysteine + L-Adrenaline
S-Adenosyl-L-methionine + Phenylethanolamine = S-Adenosyl-L-homocysteine + N-Methylphenylethanolamine