myricetin O-methyltransferase
Enzyme information
Common names
myricetin O-methyltransferase
2.1.1.149
EC Number
2.1.1.149
Links
Reactions
S-Adenosyl-L-methionine + Myricetin = S-Adenosyl-L-homocysteine + Laricitrin
S-Adenosyl-L-methionine + Laricitrin = S-Adenosyl-L-homocysteine + Syringetin