arsenite methyltransferase
Enzyme information
Common names
arsenite methyltransferase
S-adenosyl-L-methionine:arsenic(III) methyltransferase
S-adenosyl-L-methionine:methylarsonite As-methyltransferase
methylarsonite methyltransferase
2.1.1.137
EC Number
2.1.1.137
Links
Reactions
S-Adenosyl-L-methionine + Arsenite = S-Adenosyl-L-homocysteine + Methylarsonate
S-Adenosyl-L-methionine + Methanearsonous acid = S-Adenosyl-L-homocysteine + Cacodylate