inositol 4-methyltransferase
Enzyme information
Common names
inositol 4-methyltransferase
myo-inositol 4-O-methyltransferase
S-adenosyl-L-methionine:myo-inositol 4-O-methyltransferase
myo-inositol 6-O-methyltransferase
2.1.1.129
EC Number
2.1.1.129
Links
Reactions
S-Adenosyl-L-methionine + myo-Inositol = S-Adenosyl-L-homocysteine + 4-O-Methyl-myo-inositol