12-hydroxydihydrochelirubine 12-O-methyltransferase
Enzyme information
Common names
12-hydroxydihydrochelirubine 12-O-methyltransferase
2.1.1.120
EC Number
2.1.1.120
Links
Reactions
S-Adenosyl-L-methionine + 12-Hydroxydihydrochelirubine = S-Adenosyl-L-homocysteine + H+ + Dihydromacarpine