N-benzoyl-4-hydroxyanthranilate 4-O-methyltransferase
Enzyme information
Common names
N-benzoyl-4-hydroxyanthranilate 4-O-methyltransferase
N-benzoyl-4-hydroxyanthranilate 4-methyltransferase
benzoyl-CoA:anthranilate N-benzoyltransferase
2.1.1.105
EC Number
2.1.1.105
Links
Reactions
S-Adenosyl-L-methionine + N-Benzoyl-4-hydroxyanthranilate = S-Adenosyl-L-homocysteine + N-Benzoyl-4-methoxyanthranilate