apo-beta-carotenoid-14',13'-dioxygenase
Enzyme information
Common names
apo-beta-carotenoid-14',13'-dioxygenase
1.13.12.12
EC Number
1.13.12.12
Links
Reactions
Oxygen + 8'-apo-beta-Carotenol = 14'-apo-beta-Carotenal + 7-Hydroxy-6-methylhepta-3,5-dienal