lignostilbene alphabeta-dioxygenase
Enzyme information
Common names
lignostilbene alphabeta-dioxygenase
1.13.11.43
EC Number
1.13.11.43
Links
Reactions
Oxygen + 1,2-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethylene = 2 4-Hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde