L-ascorbate peroxidase
Enzyme information
Common names
L-ascorbate peroxidase
L-ascorbic acid peroxidase
L-ascorbic acid-specific peroxidase
ascorbate peroxidase
ascorbic acid peroxidase
1.11.1.11
EC Number
1.11.1.11
Links
Reactions
Hydrogen peroxide + Ascorbate = 2 H2O + Dehydroascorbate
2 Monodehydroascorbate = Ascorbate + Dehydroascorbate
Hydrogen peroxide + 2 Ascorbate = 2 H2O + 2 Monodehydroascorbate