vitamin-K-epoxide reductase (warfarin-sensitive)
Enzyme information
Common names
vitamin-K-epoxide reductase (warfarin-sensitive)
1.1.4.1
EC Number
1.1.4.1
Links
Reactions
H2O + Oxidized dithiothreitol + Phylloquinone = Dithiothreitol + Vitamin K1 epoxide
H2O + Oxidized dithiothreitol + Vitamin K = Dithiothreitol + Vitamin K epoxide